فارابی دفتر مفاهیم و روش های آماری 2 چهارخونه

⚡ من و کتابام

ناشر چهارخونه
مولف گروه مولفان
نام درس آمار و مدل سازی
نوع کتاب دفتر تمرین
دسته محصول هنر و فنی
مقطع هنر و فنی
سال انتشار 1394