قطره حکایت دولت و فرزانگی

حکایت دولت و فرزانگی نشر قطره ⚡ من و کتابام

ناشر قطره
مولف مارک فیشر
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول ادبیات
مقطع داستان کوتاه
سال انتشار 1398