فارابی کنکور تاسیسات چهارخونه

مجموعه کنکور رشته تاسیسات چهارخونه ⚡ من و کتابام

ناشر چهارخونه
مولف گروه مولفان
نام درس تاسیسات
نوع کتاب کنکور سراسری
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1399