گاج محوری سیر تا پیاز ریاضی و آمار پایه (10 دهم و 11 یازدهم)

سیر تا پیاز ریاضی و آمار پایه دهم و یازدهم گاج ⚡ من و کتابام

ناشر گاج
مولف امیر زراندوز
نام درس ریاضی
نوع کتاب سیر تا پیاز محوری
دسته محصول مشترک مقاطع
مقطع مشترک مقاطع
سال انتشار 1397