قطره خرده جنایت های زناشوهری

خرده جنایت های زناشوهری نشر قطره ⚡ من و کتابام

ناشر قطره
مولف اریک امانوئل اشمیت
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول هنر
مقطع فیلنامه و نمایش
سال انتشار 1398