نوید صبح زوربای یونانی

زوربای یونانی نشر نوید صبح ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف نیکوس کازانتزاکیس
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول ادبیات
مقطع داستان و رمان
سال انتشار 1397