لیدا صد سال تنهایی

صد سال تنهایی نشر لیدا ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف گابریل گارسیا مارکز
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول ادبیات
مقطع داستان و رمان
سال انتشار 1398