آسمان خیال اصول سخنرانی و فن بیان به روش TED

اصول سخنرانی و فن بیان به روش TED آسمان خیال ⚡ من و کتابام

ناشر آسمان خیال
مولف کریس اندرسون
نام درس ترجمه
نوع کتاب موفقیت
دسته محصول پزشکی و روانشناسی
مقطع موفقیت
سال انتشار 1398