دانش پژوهان جوان چگونه در بازارهای مالی موفق بمانیم ؟

چگونه در بازارهای مالی موفق بمانیم ؟ دانش پژوهان جوان ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف صالح عزیز جهان
نام درس تالیف
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول علوم انسانی
مقطع اقتصاد
سال انتشار 1399