دانش پژوهان جوان نظریه گن در چرخه های بازار

نظریه گن در چرخه های بازار دانش پژوهان جوان ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف علی قهرمانی
نام درس تالیف
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول علوم انسانی
مقطع اقتصاد
سال انتشار 1399