دانش پژوهان جوان نظریه گن و الگوهای قیمت ، زمان

نظریه گن و الگوهای قیمت ، زمان دانش پژوهان جوان ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف علی قهرمانی
نام درس تالیف
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول علوم انسانی
مقطع اقتصاد
سال انتشار 1399