دانش پژوهان جوان استراتژیست

استراتژیست دانش پژوهان جوان ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف نیما آزادی
نام درس تالیف
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول علوم انسانی
مقطع اقتصاد
سال انتشار 1399