برات علم قدرت بیان

قدرت بیان نشر برات علم ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف برایان تریسی
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول پزشکی و روانشناسی
مقطع روانشناسی
سال انتشار 1398