دانش پژوهان جوان استراتژی های جبر در المپیاد ریاضی

استراتژی های جبر در المپیاد ریاضی دانش پژوهان جوان ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف محمد جعفری
نام درس ریاضی
نوع کتاب المپیاد
دسته محصول متفرقه
مقطع المپیاد
سال انتشار 1398