دانش پژوهان جوان کارگاه حل مسئله المپیاد شیمی

کارگاه حل مسئله المپیاد شیمی دانش پژوهان جوان ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف محمد اسدالهی
نام درس شیمی
نوع کتاب تمرین و آموزش
دسته محصول متفرقه
مقطع المپیاد
سال انتشار 1398