دانش پژوهان جوان المپیادهای فیزیک ایران مرحله اول جلد اول (دوره های اول تا چهاردهم)

المپیادهای فیزیک ایران مرحله اول جلد اول (دوره های اول تا چهاردهم) دانش پژوهان جوان ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف علیرضا صادقی راد
نام درس فیزیک
نوع کتاب کار و تست
دسته محصول متفرقه
مقطع المپیاد
سال انتشار 1399