دانش پژوهان جوان مسائل فیزیک عمومی ایرودف جلد دوم

مسائل فیزیک عمومی ایرودف جلد دوم دانش پژوهان جوان ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف مهدی متقی پور
نام درس فیزیک
نوع کتاب تمرین و آموزش
دسته محصول متفرقه
مقطع المپیاد
سال انتشار 1398