دانش پژوهان جوان مبانی مکانیک

مبانی مکانیک دانش پژوهان جوان ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف مهران کمرپور
نام درس مکانیک
نوع کتاب آموزش و کار
دسته محصول متفرقه
مقطع المپیاد
سال انتشار 1399