دانش پژوهان جوان جلوه هایی از ترکیبیات

جلوه هایی از ترکیبیات دانش پژوهان جوان ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف ویکتور برایانت
نام درس جبر و احتمال
نوع کتاب تمرین و آموزش
دسته محصول متفرقه
مقطع المپیاد
سال انتشار 1398