دانش پژوهان جوان استراتژی های حل مسائل هندسه

استراتژی های حل مسائل هندسه دانش پژوهان جوان ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف مرتضی عدل
نام درس هندسه
نوع کتاب تمرین و آموزش
دسته محصول متفرقه
مقطع المپیاد
سال انتشار 1399