دانش پژوهان جوان به بورس خوش آمدید

به بورس خوش آمدید دانش پژوهان جوان ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف مهدی افضلیان
نام درس تالیف
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول علوم انسانی
مقطع اقتصاد
سال انتشار 1399