دانش پژوهان جوان هندسه تاکسی

هندسه تاکسی دانش پژوهان جوان ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف اوژن اف کراوس
نام درس هندسه
نوع کتاب المپیاد
دسته محصول متفرقه
مقطع المپیاد
سال انتشار 1399