گامی تا فرزانگان هوش ET فرازمینی 8 هشتم و 9 نهم

هوش ET فرا زمینی هشتم و نهم گامی تا فرزانگان ⚡ من و کتابام

ناشر گامی تا فرزانگان
مولف علی قصاب
نام درس دروس
نوع کتاب هوش فرازمینی ET
دسته محصول متوسطه اول
مقطع هشتم متوسطه اول
سال انتشار 1402