کارنامه کتاب مجموعه پرسش های ترسیم فنی

مجموعه پرسش های ترسیم فنی کارنامه کتاب ⚡ من و کتابام

ناشر کارنامه کتاب
مولف آذین پازوکی
نام درس فرهنگ و هنر
نوع کتاب کار و تست
دسته محصول هنر و فنی
مقطع هنر و فنی
سال انتشار 1401