9500 قلم چی دفتر برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی به روش قلم چی 9500 ⚡ من و کتابام

ناشر قلم چی
مولف کاظم قلم چی
نام درس دفتر برنامه ریزی
نوع کتاب برنامه ریزی و مشاوره
دسته محصول مشترک مقاطع
مقطع مشترک مقاطع
سال انتشار 1402