مبتکران حل کامل مسائل فیزیک هالیدی جلد اول مکانیک ویرایش 11

حل کامل مسائل فیزیک هالیدی جلد 1 مکانیک ویرایش 11 مبتکران ⚡ من و کتابام

ناشر مبتکران
مولف دیوید هالیدی
نام درس فیزیک
نوع کتاب متفرقه
دسته محصول مشترک مقاطع
مقطع مشترک مقاطع
سال انتشار 1399