مبتکران فیزیک 1 دهم تجربی شهاب

فیزیک دهم رشته تجربی شهاب مبتکران ⚡ من و کتابام

ناشر مبتکران
مولف ابراهیم دانشمند مهربانی
نام درس فیزیک
نوع کتاب شهاب
دسته محصول دهم
مقطع دهم اختصاصی تجربی
سال انتشار 1396