مبتکران آمار و احتمال 2 یازدهم مرشد پایا

آمار و احتمال یازدهم مرشد پایا مبتکران ⚡ من و کتابام

ناشر مبتکران
مولف حمیدرضا بیات
نام درس آمار و احتمال
نوع کتاب مرشد
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1399