مبتکران فیزیک هالیدی جلد دوم شاره ها ، موج ها و گرما

فیزیک هالیدی جلد دوم شاره ها ، موج ها و گرما مبتکران ⚡ من و کتابام

ناشر مبتکران
مولف دیوید هالیدی
نام درس فیزیک
نوع کتاب متفرقه
دسته محصول مشترک مقاطع
مقطع مشترک مقاطع
سال انتشار 1394