الگو آمار و احتمال 2 یازدهم سه بعدی

آمار و احتمال یازدهم سه بعدی نشر الگو ⚡ من و کتابام

ناشر نشر الگو
مولف علی رضا علیپور
نام درس آمار و احتمال
نوع کتاب 3 بعدی (سه بعدی)
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1401