مبتکران جمع بندی هندسه پایه (10دهم و 11یازدهم) محک

جمع بندی هندسه پایه دهم و یازدهم محک مبتکران ⚡ من و کتابام

ناشر مبتکران
مولف علی صادقی
نام درس هندسه
نوع کتاب محک
دسته محصول مشترک مقاطع
مقطع مشترک مقاطع
سال انتشار 1398