مبتکران ریاضی 2 یازدهم پایا اقیانوس

اقیانوس ریاضی یازدهم پایا مبتکران ⚡ من و کتابام

ناشر مبتکران
مولف حمیدرضا بیات
نام درس ریاضی
نوع کتاب اقیانوس مبتکران
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم رشته تجربی
سال انتشار 1402