مبتکران آمار و احتمال 2 یازدهم انصاری

آمار و احتمال یازدهم انصاری مبتکران ⚡ من و کتابام

ناشر مبتکران
مولف حسین انصاری
نام درس آمار و احتمال
نوع کتاب انصاری
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1398